UFF-mail

UFF-facebook

Ekoln:

Klassiskt gösvatten. Ekoln är en stor och ofta grumlig Mälarfjärd precis utanför Uppsala. Fjärden har med tanke på storleken få grynnor, men de branter som finns och djupare områden sommartid, ger då och då riktigt grov fisk.
Här finns även chans att fånga Asp.
Ekoln verkar ha ett mindre stationärt bestånd av storvuxen gös och har sedan flera lyckade lekar de senaste åren (2010), fantastiskt med smågös. Lokala fiskare räknar med ett riktigt bra fiske i framtiden.

Den stora Mälarviken Ekoln har även ett bra fiske efter abborre. Här finns chans på fisk runt kilot och ofta gott om hygglig matfisk. Fjärden är ganska djup och har inte många grynnor men de stora djupskillnaderna gör att det går att hitta abborre under de flesta förhållanden.

 

Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö. Sjön ligger inom landskapen Västmanland, Uppland och Södermanland och den har sitt utflöde i Östersjön. Mälaren har mängder av öar och har väldigt lång strandlinje för sin storlek.

Mälaren erbjuder mycket goda sportfiskemöjligheter. Sportfiske är fritt i Mälaren men det finns begränsningar i detta. I s.k. enskilt frivatten tillhör fiskerätten enskilda. I enskilt vatten är handredskapsfisket tillåtet för alla s.k. fritt handredskapsfiske. Fiskemetoden får dock inte kräva användning av båt, vilket innebär att dragrodd och trollingfiske inte ingår i det fria handredskapsfisket. Fisket får inte heller vara angeldonsfiske (angeldon, ståndkrok eller sax).

Malen är fridlyst och alltid fredad från fiske, även ålen är fredad. I vattendrag som mynnar i Mälaren är asp, lax och öring fredad under vissa perioder
I många vikar (sk lekvikar) är det förbjudet att fiska under vissa perioder.

Namnet Mälaren kommer från det fornsvenska ordet mælir som betyder ”grovt grus”. Första gången det namnet kan beläggas i skrift är på 1320-talet. Tidigare namn var ”Lögaren”, vilket betyder ”bevattnaren”.

De största öarna är Selaön och Svartsjölandet.

Vattenarealen: 1 140 km². Från öst till väst sträcker sig Mälaren omkring 120 kilometer och den beräknas innehålla 14,3 miljarder kubikmeter vatten.
Medeldjupet beräknas till 10 meter, det största uppmätta djupet är 64 m, väster om Adelsö
Mälaren är vattentäkt för bl.a Stockholm.

Mälaren är Sveriges artrikaste sjö när det gäller fiskarter, den har 33 naturligt förekommande fiskarter. Det finns även inplanterade arter såsom kanadaröding, vätternröding, lax och havsöring. Vanligt förekommande fiskar i sjön är bland annat: benlöja, björkna, braxen, gädda, abborre, mört, nors, gös, lake, sutare, sarv och ruda. Ovanligare arter är asp, harr, hornsimpa och nissöga.

Fjärdar i Mälaren: Björkfjärden, Blacken, Ekoln, Essingefjärden, Fiskarfjärden, Freden, Galten, Görväln, Hovgårdsfjärden, Klubbfjärden, Lambarfjärden, Långtarmen, Lövstafjärden, Mariebergsfjärden, Mörbyfjärden, Riddarfjärden, Rödstensfjärden, Skarven, Sörfjärden, Västeråsfjärden och Vårbyfjärden

Mälaren var den första sjön i Sverige som drabbades av kräftpest, detta skedde redan 1907. Båtar som trafikerade Mälaren med kräftor i lasten spred pesten längre in i sjön. Mälarens mycket goda bestånd av flodkräfta dog ut på kort tid. Sedan dess finns införd signalkräfta i sjön.

 

Källa: https://sportfiskeguide.se/malaren/