Uppland Fridisfiskare - Om oss

Föreningen grundades 1966 och verksamheten har varit förlagd till Villa Fristad sedan 1977
Föreningen är ansluten till Sportfiskarna som innehar personuppgifter (personnummer) på alla UFF-s medlemmar som därigenom åtnjuter en personförsäkring gällande vid fiske. UFF lagrar ej persondata, men adress och E-mailadress för att kunna göra utskick. Medlem som ej vill ha sin E-mailadress registrerad hos UFF har rätt att begära att uppgiften ej lagras.
Föreningen har ett arrendeavtal för rätten att ha bryggor på kommunens mark och vattenområde samt ett separat avtal för arrendet av klubbhuset som är en del av Villa Fristad med rätt att disponera del av tomten samt vinter förvara båtar på framsidans gräsmatta och trailers på tomtens baksida
Fastigheten donerades till Uppsala universitet 1929 av Robert och Nanna Fries (därav namnet) att användas som rekreationsort för universitetets personal och såldes 1941 till Uppsala Stad (nuv. Uppsala kommun) som 2018 sålde fastigheten till ”Uppsala kommun Sport och Rekreationsfastigheter AB”
Historiska dokument om fastigheten med donationshandlingen finns att tillgå för den som är intresserad i klubbhuset samt på Folkrörelsearkivet i Uppsala, uppgifterna är insamlade från Lantmäteriet, Riksarkivet och Uppsala universitet
Styrelsen
Hans Iverhed, Ordförande
Joel Nejdling, Vice ordförande
Isak Wolde Michael, Kassör
Gunnar Westermark, Sekreterare
Lars Wennman, Styrelseledamot
Gustav Östholm, Styrelsesuppleant
Pär-Olov Lång, Styrelsesuppleant